Grūstė lojalumo programos taisyklės

GRŪSTĖS kortelės išdavimo ir naudojimo sutarties sąlygos
Atnaujinta 2023-02-28

Vartojamos sąvokos
1. Šiose taisyklėse, išskyrus atvejus, kai jose aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, naudojamos šiame taisyklių punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. Grūstė – Uždaroji akcinė bendrovė “Grūstė”.

1.2. Programa – Grūstės  vykdoma lojalumo programa.

1.3. Kortelė – Programos dalyviui išduodama Grūstė lojalumo kortelė.

1.4. Grūstės pinigai - tai nuo 1 % iki 2,5 % priklausomai nuo išleistos pirkinių sumos, sugrįžtantys į Kortelę Grūstės pinigais.

 1,00 - 30,00 (€) —  1%    

30,01 - 50,00 (€) —  1,5%
    
50,01 - 80,00 (€) —  2%
    
> 80,01 (€)  —  2,5%
    
1.5. Grūstės asmenų grupė – Programos dalyvių grupė, kuri gali bendrai kaupti ir naudoti Grūstės pinigus.

2. Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis atitinkamų norminių teisės aktų reguliavimu.
Kortelių išdavimas ir prisijungimas prie GRŪSTĖS lojalumo programos sistemos
3. Programos dalyviu gali tapti ne jaunesnis kaip 16 metų fizinis asmuo. Klientui nedelsiant išduodama ir aktyvuojama Kortelė.
4. Dėl vienkartinio Kortelės išdavimo mokesčio teiraukitės Grūstės parduotuvėse arba www.gruste.lt. Šis mokestis gali būti keičiamas Grūstės iniciatyva prieš 10 (dešimt) dienų paskelbus apie šio mokesčio keitimą Grūstės lojalumo programos sistemoje ir / ar Grūstės parduotuvėse.
5. Kortelė gali būti išduota tik 1 (vienam) fiziniam asmeniui. Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu išimta Kortelė.
6. Fizinis asmuo, turintis Kortelę, naudodamasis Grūstės lojalumo programos sistemos galimybėmis, turi teisę pakviesti į Grūstės asmenų grupę kitus Kortelių turėtojus. Kortelių turėtojai, Grūstės lojalumo programos sistemoje aprašyta tvarka priėmę pasiūlymą tapti Grūstės asmenų grupės nariais, turi teisę bendrai naudotis Programos galimybėmis (bendrai kaupti ir išleisti Grūstės pinigus Kortelėse, naudotis kitomis šiose taisyklėse ir Grūstės lojalumo programos sistemoje nurodytomis Programos galimybėmis).
7. Grūstės asmenų grupės narių skaičius negali viršyti 5 (penkių) asmenų. Asmuo gali dalyvauti tik vienoje Grūstės asmenų grupėje.
8. Praradęs Kortelę, Dalyvis privalo (1) pats apie tai pranešti Grūstės parduotuvės personalui ir / arba elektroniniu paštu gruste@gruste.lt, (2). Gavus dalyvio pranešimą apie prarastą Kortelę, prarasta Kortelė bus užblokuota tą pačią pranešimo gavimo dieną. Jeigu pranešimo gavimo diena yra nedarbo diena, Kortelė bus užblokuota kitą po nedarbo dienos darbo dieną. Nauja Kortelė su nauju registracijos numeriu bus išduodama dalyviui. Dėl naujai išduodamos kortelės mokesčio  teiraukitės Grūstės parduotuvėse arba www.gruste.lt. Sukaupti Grūstės pinigai bus perkelti iš prarastos Kortelės į naują per 14 (keturiolika) dienų nuo naujos Kortelės išdavimo dienos.

Grūstės pinigų rinkimo ir atsiskaitymo Kortele taisyklės
14. Sukauptų Grūstės pinigų kiekį Programos dalyvis gali pasitikrinti pirkinio pirkimo kvite ir Grūstės lojalumo programos sistemoje.
15. Grūstės pinigai Kortelėje pradedami kaupti tik tuo atveju, kai Kortelės turėtojas perka pirkinį, kurio vertė yra ne mažesnė kaip 1 Eur.
16. Vieno Grūstės pinigo vertė yra 1 (vienas) euras.
17. Kortelė gali būti naudojama kaip mokėjimo priemonė – sukauptais Grūstės pinigais Programos dalyvis turi teisę padengti iki 99% ateities pirkinių sumos.
18. Grūstės pinigai kaupiami Kortelėje tik kai Programos dalyvis pateikia Kortelę Grūstės parduotuvės personalui (kasininkui) prieš atsiskaitydamas už prekes.
19. Atsiskaityti Grūstės pinigais Programos dalyvis gali tik tada, kai jis perspėja ir pateikia Kortelę Grūstės parduotuvės personalui (kasininkui) prieš atsiskaitydamas už prekes.
20. Grūstė pasilieka sau teisę paskelbus apie tai Grūstės lojalumo programos sistemoje ir / ar Grūstės parduotuvėse tam tikroms prekėms nustatyti kitą nuolaidos procentą ir / ar nuolaidos nesuteikti.
21. Grūstės pinigai nesuteikiami ir jais negalima atsiskaityti už cukrų, tabako gaminius ir trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas (išankstinio mokėjimo kortelių papildymą, sąskaitų apmokėjimą, draudimo paslaugas, elektroninius bilietus, loterijos bilietus, superkamą ir keičiamą tarą ir t.t.).
22. Atsiskaitant už prekes Grūstės pinigais, Grūstės pinigai nekaupiami.
23. Kai kiti nariai priima Grūstės dalyvio pasiūlymą prisijungti prie Programos ir tapti Grūstės grupės nariais, Grūstės pinigai sujungiami ir jais bendrai naudojasi visi Grūstės asmenų grupės nariai. Grūstės asmenų grupės iširimo atveju Grūstės sukaupti pinigai tarp grupės narių yra padalinami po lygiai.
24. Prekių grąžinimo atveju Grūstės pinigai negrąžinami.
25. Grūstės pinigai nekaupiami atsiskaitant už prekes, dalyvaujančias akcijoje.
26. Sukauptų Grūstė kortelėje pinigų galiojimo laikotarpis yra 12 mėnesių. Seniausiai sukaupti pinigai panaudojami pirmiausia. Apie besibaigiančių galioti pinigų likutį Jūs būsite informuojami ant pirkimo čekio.

Baigiamosios nuostatos
27. Programos dalyvis privalo saugoti Kortelę nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų.
28. Grūstė pasilieka teisę, paskelbusi Grūstė lojalumo programos sistemoje ir / ar Grūstė parduotuvėse ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, pakeisti Programos taisykles.
29. Dalyvavimas Programoje gali būti nutrauktas Programos dalyvio ir / ar Grūstės iniciatyva:
29.1. Programos dalyviui pateikus raštišką prašymą įstatymų nustatyta tvarka;
29.2. Programos dalyviui teisės aktų nustatyta tvarka pateikus atsisakymą leisti naudoti asmens duomenis;
29.3. Grūstės iniciatyva, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų paskelbus apie Programos nutraukimą Grūstės lojalumo programos sistemoje ir / ar Grūstės parduotuvėse.
30. Jeigu Kortelės turėtojas nenaudoja Kortelės (nepateikia Kortelės kasininkui atsiskaitant už prekes ir/ar nenaudoja jos Kortelių terminale) 1 (vienerius) metus ar ilgiau, Kortelė laikoma negaliojančia. Tokiu atveju Grūstė blokuoja Kortelę ir panaikina visus Kortelės turėtojo asmens duomenis iš duomenų bazės.
31. Nutraukus dalyvavimą Programoje, Kortelė yra automatiškai užblokuojama. Užblokuota kortelė turi būti grąžinta Grūstės parduotuvės personalui.