Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

2020 m. lapkričio 26 d.

 

Ši privatumo politika yra skirta asmenims, kurie bendradarbiauja ar ketina bendradarbiauti su UAB „Grūstė“ (toliau – Bendrovė), naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, stebi UAB „Grūstė“ veiklą administruojamose socialinių tinklų paskyrose arba lankosi internetinėje svetainėje https://gruste.lt (toliau – Internetinė svetainė).

 

Duomenų valdytojas

UAB „Grūstė“, į. k. 166576122, adresas Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai;

Bendrovė veikia kaip savarankiškas duomenų valdytojas

Duomenų apsaugos pareigūnas

MB „Asmens duomenų apsauga“, Rusnė Juozapaitienė

El. p. rusne@duomenuapsauga.eu

Asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

·      asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

·      asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);

·      tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

·      asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas);

·      asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);

·      asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovių darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai, kurie Bendrovėms teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);

·      kiekviena Bendrovė yra atsakinga už tai, kad Bendrovėje būtų laikomasi nurodytų principų (atskaitomybės principas).

 

 

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Pateikdamas savo asmens duomenis, duomenų subjektas kartu suteikia Bendrovei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir bendradarbiaudamas su Bendrove.

Asmens duomenų šaltiniai

1.    Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto. Duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovę, naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programose, loterijose ar konkursuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Bendrovę prašydamas suteikti informaciją ir pan.

2.    Asmens duomenys gali būti gaunami duomenų subjektui lankantis Internetinėje svetainėje, tais atvejais, kai į duomenų subjekto galinį įrenginį įrašomi Internetinėje svetainėje naudojami slapukai.

3.    Asmens duomenys gali būti gaunami iš kitų šaltinių. Duomenų subjektų duomenys gali būti gaunami iš valstybės (pvz., VĮ „Registrų centras“) ir privačių asmenų valdomų registrų (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“) bei kitų trečiųjų šalių.

Tvarkomi asmens duomenys

Bendrovė tvarko šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant: vardas, pavardė, asmens kodas, amžius, adresas, duomenys gauti iš valstybinių ir privačių registrų, juridinių asmenų atstovų duomenys, naršymo Internetinėje svetainėje duomenys surinkti naudojamų slapukų pagalba, telefono numeris, el. pašto adresas, administruojamų socialinių tinklų paskyrų gaunama informacija, duomenys, reikalingi sutarčių sudarymui, teisinių ginčų sprendimui, lojalumo kortelės naudojimo duomenys (pvz., nuolaidų kortelės numeris, suteiktos nuolaidos, sukaupta suma) ir kt.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Duomenys Bendrovėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams: (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai asmens duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įvykdyta Įmonei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindiniais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

·      Bendrovės teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas;

·      kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais;

·      mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė;

·      personalo atranka;

·      kandidatų į darbo vietas atranka;

·      lojalumo kortelių administravimas,

·      tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių užsakymas);

·      žaidimų, konkursų organizavimas;

·      telefonu teikiamų konsultacijų apie Bendrovės teikiamas paslaugas kokybės užtikrinimas, pokalbių turinio patvirtinimas (telefoninių pokalbių įrašymas);

·      Bendrovės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas).

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia tokius asmens duomenis, kaip: CV, vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir kt. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu). Taip pat potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti šioje privatumo politikoje.

 

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo tikslu.

 

Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, Jūsų pateikti asmens duomenys sunaikinami.

 

Jūsų, kaip atrinkto potencialaus darbuotojo, asmens duomenys gali būti saugomi būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu tik gavus Jūsų sutikimą.

 

Tais atvejais, kai Bendrovei pateikiate Jus rekomenduojančio asmens duomenis, esate atsakingas už šio asmens informavimą apie jo asmens duomenų pateikimą Bendrovei ir supažindinimą su šia privatumo politika.

Asmens duomenų tvarkymas asmenų ir turto apsaugos tikslu (vaizdo stebėjimas)

Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės padaliniuose ir prekybos vietose. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės ir asmenų apsaugos tikslu, teisėtų Bendrovės interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

 

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

 

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir esant būtinybei perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingi Bendrovės darbuotojai; teisėsaugos institucijų atstovai.

Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų pateiktoje arba Bendrovės laikmenoje.

 

Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

 

Vaizdo įrašai asmenų ir turto apsaugos tikslu saugomi ne ilgiau nei 14 (keturiolika) dienų nuo jų užfiksavimo datos. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

 

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

 

 

Asmens duomenų tvarkymas pokalbių turinio patikrinimo ir teikiamų paslaugų kokybės kontrolės tikslu (pokalbių įrašymas)

Siekdami patvirtinti pokalbių turinį ir užtikrinti UAB „Grūstė“ teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, UAB „Grūstė“ tvarko tokius Jūsų asmens duomenis, kai Jūs susisiekiate su UAB „Grūstė“ Internetinėje svetainėje nurodytais telefonų numeriais: vardas, pavardė, tel. numeris, pokalbio data, pokalbio laikas, pokalbio trukmė, pokalbio įrašas. Pokalbio garso įrašas daromas gavus Jūsų sutikimą. Jeigu nesutinkate, kad pokalbis būtų įrašytas, prašome atvykti į UAB „Grūstė“ padalinius.

 

Pokalbių įrašai saugomi 14 (keturiolika) dienų nuo pokalbių įrašų padarymo momento.

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei buhalterines, skolų išieškojimo, IT ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad bus įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės.

Bendrovė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Bendrovė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Tais atvejais, jeigu sudarėte sutartis su Bendrove, sutartys ir jose esantys duomenys saugomos 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo momento.

 

Jums registruojantis UAB „Grūstė“ internetinėje parduotuvėje Jūsų paskyroje nurodyti asmens duomenys UAB „Grūstė“ duomenų bazėje saugomi visą paskyros gyvavimo laikotarpį. Jūsų pateiktus asmens duomenis duomenų bazėje saugome ne ilgiau nei vienerius metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie internetinės parduotuvės paskyros.

Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Duomenų teikimas už ES/EEE ribų

Bendrovė neteikia duomenų subjektų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Automatizuotas sprendimų priėmimas

Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, netaiko automatizuoto duomenų tvarkymo.

Duomenų subjekto teisės ir atsakomybė

Jūs turite šias teises:

·      gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;

·      kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;

·      kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

·      nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

·      bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Bendrovę el. paštu gruste@gruste.lt

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jūs privalote:

·      informuoti Bendrovę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Bendrovei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

·      pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Bendrovė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

Paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

UAB „Grūstė“ valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėje (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius UAB „Grūstė“ paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook. Facebook renka informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kuo bendrauja ir kitą informaciją, todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus. Daugiau apie Facebook privatumo politiką galima sužinoti čia: https://www.facebook.com/policy.php;

 

UAB „Grūstė“, kaip socialinio tinklo paskyros administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Facebook, suteikdamas UAB „Grūstė“ galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu UAB „Grūstė“ negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks Facebook UAB „Grūstė“ sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

 

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant UAB „Grūstė“ paskyroje ar skaitant UAB „Grūstė“ pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje. Paprastai socialinių tinklų valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Įmonei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojo nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su UAB „Grūstė“ per Facebook, apsilankant UAB „Grūstė“ paskyroje socialiniuose tinkluose, stebint įrašus, UAB „Grūstė“ gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo UAB „Grūstė“ parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

 

Slapukai

Interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui ir palengvina Jūsų prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos.

Naudojame slapukus norėdami suasmeninti turinį ir skelbimus, kad teiktume visuomeninės medijos funkcijas ir galėtume analizuoti savo srautą. Informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine, bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais.

Kaip „Google“ naudoja duomenis, kai lankotės partnerių svetainėse ar naudojate programas.

Slapukų naudojimas leidžia identifikuoti vartotojus ir suteikia galimybę pilnavertiškai naudotis visomis svetainės galimybėmis.

Jeigu nepakeisite savo naršyklės nustatymų taip, kad būtų neįrašomi visi arba tam tikri slapukai, tuomet slapukai bus įrašomi į Jūsų įrenginį jums pirmą kartą lankantis šioje interneto svetainėje. Norėdami sutikti su internetinėje svetainėje naudojamais slapukais, spauskite mygtuką „Sutinku“. Jei nepaspausite mygtuko „Sutinku“ arba paspausite „Nesutinku“, neduosite sutikimo naudoti.

 

Slapukai  

Kokiu tikslu naudojami?

Kokius duomenis renka?

Kiek laiko saugomi?

_hp2_id.*
_hp2_props.*

Slapukas naudojamas „Heap Analytics" vartotojų sekimui, kuris leidžia suprasti vartotojų naršymo įpročius.

Unikalūs ID numeriai, pagal kuriuos identifikuojamas vartotojas

2 metai

_ga
_gat

Slapukai naudojami informacijos rinkimui apie vartotojų aktyvumą, vedant lankomumo apskaitą per „Google Analytics“.

Unikalūs ID numeriai, pagal kuriuos identifikuojamas vartotojas

Nuo iki uždarymo iki 2 metų

__cfduid
sparrow_id
sparrow_session

Slapukai naudojamas „Cloudflare" saugiam turinio srautui identifikuoti.

Unikalūs ID numeriai, pagal kuriuos identifikuojamas vartotojas

Nuo iki uždarymo iki 5 metų

_csrf

Slapukas naudojamas puslapių formų apsaugojimui, susiejant ją su narsiunčiu žmogumi

Unikalus sesijos raktas, kuris yra naudojamas formų pildymo metu saugumo užtikrinimui

Neribotai

1P_JAR
DSID
id

Slapukai naudojami „Google Adsense“ skelbimų suasmeninimui, remiantis vartotojo naršymo patirtimi ir ją analizuojant.

Paskutinio apsilankymo data ir Unikalūs ID numeriai, pagal kuriuos identifikuojamas vartotojas

Nuo iki uždarymo iki 1 mėnesio

PHPSESSID
_gid
_identity
_session

Slapukai naudojami atėjusiems vartotojams identifikuoti

Unikalūs ID numeriai, pagal kuriuos identifikuojamas vartotojas

Nuo iki uždarymo iki 1 dienos

_fbp
act
fr
m_pixel_ratio
presence
sb
datr
spin
c_user
wd
x-referer
xs

Slapukai naudojami „Facebook“ skelbimų suasmeninimui, remiantis vartotojo naršymo patirtimi ir ją analizuojant. Taip pat sklandžiam darbui su įvairiais Facebook įskiepiais

Unikalūs ID numeriai, pagal kuriuos identifikuojamas vartotojas

Nuo iki uždarymo iki 2 metų

 

Plėtojant ir tobulinant Bendrovės veiklą, Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Bendrovė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama Internetinėje svetainėje.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Internetinėje svetainėje.