GRŪSTĖ E-SHOP TAISYKLĖS

Prekių pirkimo – pardavimo UAB „Grūstė“ internetinėje parduotuvėje „Grūstė E-shop“ taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo UAB „Grūstė“ internetinėje parduotuvėje „Grūstė E-shop“ (toliau – GRŪSTĖ E-SHOP arba Pardavėjas), adresas internete gruste.lt/eshop, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato GRŪSTĖ E-SHOP pirkėjų registracijos, prekių pasirinkimo, užsakymų pateikimo, prekių pristatymo, atsiskaitymo už prekes ir prekių grąžinimo tvarką.

   1.2. UAB „Grūstė“ GRŪSTĖ E-SHOP pirkėjų užsakymų surinkimą ir vykdymą organizuoja iš UAB „Grūstė“ prekybos centro „Grūstė 1“, esančio adresu Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai.

   1.3. Pirkėju Taisyklėse laikomas bet kuris asmuo, teikiantis užsakymą ir perkantis prekes GRŪSTĖ E-SHOP. Naudotis GRŪSTĖ E-SHOP ir joje pirkti turi teisę tik (i) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (ii) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, pirkimus vykdydami Taisyklėse nustatyta tvarka.  Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.

   1.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą GRŪSTĖ E-SHOP patvirtina, jog turi jis turi teisę pirkti prekes iš GRUSTĖ E-SHOP, taip pat patvirtina, kad - sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.

   1.5. Pirkėjui suteikiama teisė pateikti prekių užsakymą GRŪSTĖ E-SHOP tik patvirtinus, kad jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su jomis.

   1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia GRŪSTĖ E-SHOP parduotuvėje prekių užsakymą ir Pardavėjas el. paštu arba telefonu užsakymą patvirtina.

   1.7. Tiek, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ TVARKYMAS

   2.1. Pirkėjo registracija nebus vykdoma.

   2.2. Pirkėjo asmens duomenys, įvykdžius prekių pirkimo – pardavimo operaciją, pagal pateiktą užsakymą, bus negrįžtamai sunaikinti ir nebus saugomi. Pirkėjo pateikti duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, kaip tik pateikto užsakymo įvykdymas.

   2.3. Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika https://gruste.lt/privatumo-politika. Jei Pirkėjas naudojasi GRŪSTĖ E-SHOP paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės Privatumo politikos nuostatomis ir patvirtina, kad visa jo pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

   2.4. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo – pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis GRŪSTĖ E-SHOP paslaugomis.

   2.5. Pirkėjo asmens duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus jei Pirkėjas duos tam sutikimą.

3. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

   3.1. Prekių kainos GRŪSTĖ E-SHOP nurodytos eurais su PVM.

   3.2. Prekės Pirkėjui parduodamos tomis kainomis, kurios yra nurodytos GRŪSTĖ E-SHOP kainoraštyje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms sutartims.

   3.3. Pirkėjas už prekes atsiskaito prekių pristatymo – perdavimo metu MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron debetine ar kreditine arba grynaisiais pinigais (Eur). Užsakymas laikomas apmokėtu, kai į Pardavėjo banko sąskaitą pervedama visa Pirkėjo už perkamas prekes numatyta suma.

   3.4. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti pageidaujamą atsiskaitymo būdą.

   3.5. Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu nusprendžia grąžinti prekę, kurios kokybė jo netenkina, o Pirkėjas sumokėjęs visą užsakymo sumą, arba Pirkėjas gauna prekių už mažesnę pinigų sumą, nei yra faktiškai sumokėjęs, grąžintos prekės suma / permoka jam grąžinami atliekant bankinį pavedimą į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo grąžinti prekę / pinigus pateikimo dienos.

   3.6. Pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo GRŪSTĖ E-SHOP įsigytos prekės perdavimo jam atsisakyti sutarties, grąžinti prekę Pardavėjui ir pakeisti prekę kita preke arba atgauti už ją sumokėtus pinigus, jeigu prekė nebuvo naudota, nėra praradusi prekinės išvaizdos ir yra išsaugotas prekės pirkimo dokumentas. Tačiau ne visos kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 kalendorinių dienų. Greitai gendančios prekės, taip pat prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas, kosmetikos ir higienos prekės, leidiniai, alkoholiniai gėrimai ir kitos į teisės aktų nustatytą negrąžinamų prekių sąrašą patenkančios prekės, nekeičiamos ir negrąžinamos.

   3.7. Pirkėjas, atsisakęs sutarties, padengia prekės (-ių) grąžinimo išlaidas. Grąžinamos ar keičiamos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

4. PREKIŲ PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

   4.1. Prekes pristato GRŪSTĖ E-SHOP darbuotojas Pirkėjo nurodytu adresu. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val. (išskyrus rugsėjo 1 d. ar kitomis teisės aktuose numatytomis datomis, kuomet alkoholiniai gėrimai nėra pardavinėjami ir pristatomi). Sekmadieniais prekės nepristatomos.

   4.2. Prekių pristatymas vykdomas tik GRŪSTĖ E-SHOP nurodytose teritorijose, kurių sąrašas gali būti nuolat atnaujinamas ir keičiamas.

   4.3. Už prekių pristatymo terminų pažeidimą Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės visais atvejais, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

   4.4. Prekių užsakymą pristačius į gydymo įstaigą ar karantininio izoliavimo vietą, Pirkėjas prekes turi atsiimti lauke, prie įstaigos įėjimo.

   4.5. Prekių pristatymo mokestis Lietuvos Respublikos teritorijoje 0,00 Eur miestuose ir 2,90 Eur užmiestyje.

   4.6. Minimali prekių užsakymo vertė nurodyta https://gruste.lt/eparduotuve.

   4.7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos prekių maišeliuose, kurių kaina automatiškai įskaičiuojama į užsakymo kainą. Užsakymui taip pat taikomas 0,29 Eur prekių pakavimo mokestis.

   4.8. Pirkėjas atsiimdamas prekes, pasirašo prekių pristatymo važtaraštyje, patvirtindamas, kad pristatytų prekių kiekis atitinka prekių kiekį, nurodytą prekių pristatymo važtaraštyje. Pastabas dėl prekių trūkumo ar nekokybiškų prekių grąžinimo Pirkėjas privalo pažymėti prekių pristatymo važtaraštyje atsiėmimo metu.

   4.9. Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusio prekes priimančio asmens) blaivumą, t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir/arba apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusio prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas 20 m. sulaukęs prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui (ar jo įgaliotam asmeniui) pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą. Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

   4.10. Pardavėjas turi teisę atsisakyti parduoti ir perduoti alkoholinius gėrimus Pirkėjui, jei jam kyla pagrįstų abejonių, kad Pirkėjas neturi teisės įsigyti alkoholinių gėrimų.

   4.11. Pirkėjas sutinka, kad GRŪSTĖ E-SHOP nesant jo užsakytos prekės, jam gali būti pristatyta, kita, savo savybėmis panaši prekė.

   4.12. Pirkėjas turi teisę apžiūrėti pristatytas prekes GRŪSTĖ E-SHOP kurjerio akivaizdoje jų pristatymo metu ir pareikšti pretenzijas dėl nekokybiškų prekių ir/ar prekių trūkumo pagal prekių pristatymo važtaraštį. Vėliau Pirkėjo pretenzijos dėl prekių trūkumų pagal prekių pristatymo važtaraštį nėra priimamos, išskyrus kai teisės aktai nustato Pardavėjui tokią pareigą.

   4.13. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjui gali būti nepristatyta jo užsakyta prekė, jeigu Pardavėjo sandėlyje ir (ar) parduotuvėje tuo metu nebuvo pakankamo užsakytos prekės kiekio. Pardavėjas apie tai informuos Pirkėją.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAI

   5.1. Už GRŪSTĖ E-SHOP parduodamų prekių ženklinimą atsako prekės gamintojas ir/ar prekės importuotojas. Vartotojams parduodamos prekės turi būti saugios ir tinkamos kokybės. Prekių kokybės reikalavimus nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

   5.2. GRŪSTĖ E-SHOP užtikrina, kad Pirkėjui pristatomų prekių tinkamumo vartoti terminas turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir būti pakankamas tam, kad Pirkėjas galėtų preke pasinaudoti per protingą terminą ir iki prekės tinkamumo vartoti termino pabaigos, atsižvelgiant į prekės savybes.

   5.3. Pirkėjas apie prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekių pristatymo – atsiėmimo metu, gali informuoti GRŪSTĖ ESHOP elektroniniu paštu kokybe@gruste.lt

   5.4. Pirkėjas grąžindamas nekokybišką prekę, turi užtikrinti, kad grąžinama prekė nebūtų sugadinta ar jai nebūtų padaryta kitokia žala, atsiradusi dėl Pirkėjo veiksmų.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   6.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve GRŪSTĖ E-SHOP, įskaitant, bet neapsiribojant, už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymuose pateiktų duomenų netikslumo.

   6.2. Pardavėjas, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

   6.3. Už sutarties, sudarytos perkant internetinėje parduotuvėje GRŪSTĖ E-SHOP, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nei viena iš sutarties šalių neatsako už kitos šalies netiesioginius nuostolius, išskyrus kai tokį atsakomybės ribojimą draudžia teisės aktai.

   6.4. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra taikomos šios Taisyklės. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu šalių susitarimu.

   6.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo ar kompetentingų institucijų pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

   6.6. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija taikoma naujiems prekių užsakymams nuo naujos Taisyklių redakcijos paskelbimo internetinėje parduotuvėje GRŪSTĖ E-SHOP.