GRŪSTĖ E-SHOP TAISYKLĖS

Prekių pirkimo – pardavimo UAB „Grūstė“ internetinėje parduotuvėje „Grūstė eshop“ taisyklės.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1.1   Šios prekių pirkimo – pardavimo UAB „Grūstė“ internetinėje parduotuvėje „Grūstė eshop“ (toliau – GRŪSTĖ ESHOP arba Pardavėjas), adresas internete www.gruste.lt/eshop, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato GRŪSTĖ ESHOP pirkėjų registracijos, prekių pasirinkimo, užsakymų pateikimo, prekių pristatymo, atsiskaitymo už prekes ir prekių grąžinimo tvarką.

     1.2   UAB „Grūstė“ GRŪSTĖ ESHOP pirkėjų užsakymų surinkimą ir vykdymą organizuoja iš UAB „Grūstė“ prekybos centro „Grūstė 1“, esančio adresu Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai.

     1.3   Pirkėju Taisyklėse laikomas bet kuris asmuo, teikiantis užsakymą ir perkantis prekes GRŪSTĖ ESHOP. Naudotis GRŪSTĖ ESHOP ir joje pirkti turi teisę tik (i) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (ii) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, pirkimus vykdydami Taisyklėse nustatyta tvarka.  Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.

     1.4   Pirkėjas, pateikdamas užsakymą GRŪSTĖ ESHOP patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes iš GRUSTĖ ESHOP, taip pat patvirtina, kad sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.

     1.5   Pirkėjui suteikiama teisė pateikti prekių užsakymą GRŪSTĖ ESHOP tik patvirtinus, kad jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su jomis.

     1.6   Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia GRŪSTĖ ESHOP parduotuvėje prekių užsakymą.

     1.7   Tiek, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ TVARKYMAS

     2.1   Pirkėjo registracija nebus vykdoma.

     2.2   Pirkėjo asmens duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams kaip tik pateikto užsakymo įvykdymas.

     2.3   Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika https://gruste.lt/privatumo-politika. Jei Pirkėjas naudojasi GRŪSTĖ ESHOP paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės Privatumo politikos nuostatomis ir patvirtina, kad visa jo pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

     2.4   Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo – pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis GRŪSTĖ ESHOP paslaugomis.

     2.5   Pirkėjo asmens duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus jei Pirkėjas duos tam sutikimą.

3. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

     3.1   Prekių kainos GRŪSTĖ ESHOP nurodytos eurais su PVM.

     3.2   Prekės Pirkėjui parduodamos tomis kainomis, kurios yra nurodytos GRŪSTĖ ESHOP kainoraštyje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms sutartims.

     3.3   Pirkėjas už prekes atsiskaito prekių pristatymo – perdavimo metu MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron debetine ar kreditine arba grynaisiais pinigais (Eur). Užsakymas laikomas apmokėtu, kai į Pardavėjo banko sąskaitą pervedama visa Pirkėjo už perkamas prekes numatyta suma.

     3.4   Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti pageidaujamą atsiskaitymo būdą.

     3.5   Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu nusprendžia grąžinti prekę, kurios kokybė jo netenkina, o Pirkėjas sumokėjęs visą užsakymo sumą, arba Pirkėjas gauna prekių už mažesnę pinigų sumą, nei yra faktiškai sumokėjęs, grąžintos prekės suma / permoka jam grąžinami atliekant bankinį pavedimą į jo nurodytą sąskaitą arba sumokama grynais priklausomai nuo to, kokiu mokėjo Pirkėjas, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo grąžinti prekę / pinigus pateikimo dienos.

     3.6    Pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo GRŪSTĖ ESHOP įsigytos prekės perdavimo jam atsisakyti sutarties, grąžinti prekę Pardavėjui ir pakeisti prekę kita preke arba atgauti už ją sumokėtus pinigus, jeigu prekė nebuvo naudota, nėra praradusi prekinės išvaizdos ir yra išsaugotas prekės pirkimo dokumentas. Greitai gendančios prekės, taip pat prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas, kosmetikos ir higienos prekės, leidiniai, alkoholiniai gėrimai ir kitos į teisės aktų nustatytą negrąžinamų prekių sąrašą patenkančios prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

     3.7    Pirkėjas, atsisakęs sutarties, padengia prekės (-ių) grąžinimo išlaidas. Grąžinamos ar keičiamos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba pažeista pakuotė, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

4. PREKIŲ PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

     4.1   Prekes pristato GRŪSTĖ ESHOP darbuotojas Pirkėjo nurodytu adresu. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val. (išskyrus rugsėjo 1 d. ar kitomis teisės aktuose numatytomis datomis, kuomet alkoholiniai gėrimai nėra pardavinėjami ir pristatomi). Sekmadieniais prekės nepristatomos.

     4.2   Prekių pristatymas vykdomas tik GRŪSTĖ ESHOP nurodytose teritorijose https://gruste.lt/eparduotuve/apie, kurių sąrašas gali būti nuolat atnaujinamas ir keičiamas.

     4.3   Už prekių pristatymo terminų pažeidimą Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės visais atvejais, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

     4.4   Prekių užsakymą pristačius į gydymo įstaigą ar karantininio izoliavimo vietą, Pirkėjas prekes turi atsiimti lauke, prie įstaigos įėjimo.

     4.5   Prekių pristatymo mokestis Lietuvos Respublikos teritorijoje 0,00 Eur miestuose ir 2,90 Eur užmiestyje.

     4.6   Minimali prekių užsakymo vertė nurodyta  https://gruste.lt/eparduotuve/apie.

     4.7   Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos prekių maišeliuose, kurių kaina automatiškai įskaičiuojama į užsakymo kainą. Užsakymui taip pat taikomas 0,29 Eur prekių pakavimo mokestis.

     4.8   Pirkėjas atsiimdamas prekes, pasirašo prekių pristatymo važtaraštyje, patvirtindamas, kad pristatytų prekių kiekis atitinka prekių kiekį, nurodytą prekių pristatymo važtaraštyje. Pastabas dėl prekių trūkumo ar nekokybiškų prekių grąžinimo Pirkėjas privalo pažymėti prekių pristatymo važtaraštyje atsiėmimo metu.

     4.9   Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusio prekes priimančio asmens) blaivumą, t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir/arba apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusio prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas 20 m. sulaukęs prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui (ar jo įgaliotam asmeniui) pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą. Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

     4.10      Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau išimtiniais atvejais, esant objektyvioms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, užsakymas galėtų būti įvykdytas iš dalies. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir pasiūlys kuo panašesnę ar analogišką pakaitinę prekę arba derins su Pirkėju papildomo protingo termino suteikimą prekės pristatymui. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši arba gavus neigiamą atsakymą dėl papildomo termino, sutartis toje dalyje, kurioje užsakyta neturima prekė, laikoma nutraukta ir Pardavėjas grąžins Pirkėjui sumokėtus pinigus.

     4.11      Pirkėjas turi teisę apžiūrėti pristatytas prekes GRŪSTĖ ESHOP kurjerio akivaizdoje jų pristatymo metu ir pareikšti pretenzijas dėl nekokybiškų prekių ir/ar prekių trūkumo pagal prekių pristatymo važtaraštį. Vėliau Pirkėjo pretenzijos dėl prekių trūkumų priimamos vadovaujantis teisės aktuose nustatytais terminais pretenzijoms pareikšti. Pretenzijos dėl greitai gendančių maisto produktų kokybės bei kiekio, komplektiškumo priimamos ne vėliau kaip praėjus 24 valandoms nuo prekių pristatymo. Dėl kitų (ne greitai gendančių maisto produktų) prekių pretenzijos priimamos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 str. nustatytais terminais (Kai nenustatytas daikto kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai pirkėjas reikalavimus dėl daikto trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos. Terminas reikalavimams dėl gabenamų daiktų trūkumų pareikšti skaičiuojamas nuo daiktų atgabenimo į paskirties vietą dienos. Kai yra nustatytas daikto kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl daikto trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą).

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAI

     5.1   Už GRŪSTĖ ESHOP parduodamų prekių ženklinimą atsako prekės gamintojas ir/ar prekės importuotojas bei pardavėjas. Vartotojams parduodamos prekės turi būti saugios ir tinkamos kokybės. Prekių kokybės reikalavimus nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

     5.2   GRŪSTĖ ESHOP užtikrina, kad Pirkėjui pristatomų prekių tinkamumo vartoti terminas turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir būti pakankamas tam, kad Pirkėjas galėtų preke pasinaudoti per protingą terminą ir iki prekės tinkamumo vartoti termino pabaigos, atsižvelgiant į prekės savybes.

     5.3   Pirkėjas apie prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekių pristatymo – atsiėmimo metu, gali informuoti GRŪSTĖ ESHOP elektroniniu paštu eshop@gruste.lt.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

     6.1   Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve GRŪSTĖ ESHOP, įskaitant, bet neapsiribojant, už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymuose pateiktų duomenų netikslumo.

     6.2   Už sutarties, sudarytos perkant internetinėje parduotuvėje GRŪSTĖ ESHOP, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nei viena iš sutarties šalių neatsako už kitos šalies netiesioginius nuostolius, išskyrus kai tokį atsakomybės ribojimą draudžia teisės aktai.

     6.3   Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra taikomos šios Taisyklės. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu šalių susitarimu.

     6.4   Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo ar kompetentingų institucijų pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

     6.5   Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles keičiantis teisės aktų nuostatoms arba keičiantis pardavimų procesams. Nauja Taisyklių redakcija taikoma naujiems prekių užsakymams nuo naujos Taisyklių redakcijos paskelbimo internetinėje parduotuvėje GRŪSTĖ ESHOP. Aktuali Taisyklių redakcija, taikoma Pirkėjo suformuotam užsakymui, siunčiama jo nurodytu el. paštu kartu su užsakymo patvirtinimu kaip priedas.

     6.6   Visi ginčai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, pirmiausia turi būti sprendžiami tarpusavyje, kreipiantis į UAB „Grūstė“, Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai arba parašant el. laišką el. paštu eshop@gruste.lt. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai tarpusavyje, galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt.

     6.7   Visi ginčai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, taip pat gali būti sprendžiami naudojantis elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platforma (vadinama EGS) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT.